ویژگی ها

OPU

واحد عارضه یابی سازمان

نقطه شروع توسعه و تحول بنیادین در هر سازمان عارضه یابی مدل کسب و کار و زنجیره ارزشی آن می باشد. به منظور سرآمد شدن یک سازمان و قرار گرفتن در مسیر ترازمندی لازم است ابتدا برنامه OPU انجام شود.

تازه ها

به ما بپیوندید

join IBCG

به گروه مشاوران کسب و کار ایرانیان بپیوندید

برای انجام بهترین کار

با بهترین تیم

و با بهترین نتیجه